Makaleler

Araç Değer Kaybı Tahsilinde Sorumluluk – Kimden Alınır?

Araç değer kaybı takip tahsil ve danışmanlık
Yazar

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Araç değer kaybı takip tahsil ve danışmanlıkAraç değer kaybı tahsil talebinde öncelikle gerçekleşen trafik kazasının çift taraflı olması gerekmektedir.

Çift taraflı bir trafik kazasında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir. Bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Araç değer kaybı tahsili için hemen 0543 65 65 905 ara!

Bunun yanı sıra aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı ve aşan kısım yönünden de eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumludur.

Bu genel bilgilerin yanı sıra Karayolları Trafik Kanunu’nun madde 85’de kabul edilen sorumluluk, tehlike esasına dayalı bir kusursuz sorumluluk halidir. Sorumluluk kusura dayanmadığı için, işletenle araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs veya eylemlerinden sorumlu oldukları kimseler, hiçbir kusur bulunmasalar bile ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaklardır.

Karayolları Trafik Kanunu msdde 86/1 hükmü gereğince: “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü bir kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.”

Buna göre işleten, mücbir sebebin, zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusuru sebebi ile illiyet bağının kesildiğini ispat edebilirse sorumluluktan kurtulabilecektir.

Araç Değer Kaybı Tahsili İçin Sorumlu Nasıl Belirlenir?

Araç değer kaybı tahsili için sorumlu olan iki taraf vardır. Bu taraflar sigorta şirketleri ve kazada kusurlu olan sürücüdür. Kanunen her sürücünün aracı için zorunlu trafik sigortası yaptırmış olması gerekmektedir. Fakat zorunlu trafik sigortası poliçesi oluşturmamış ve araç değer kaybına neden olmuş araç sahipleri meydana gelen zararı kendisi karşılamak durumundadır. Yani, araç değer kaybı tahsili sorumlusu tespit edilirken bakılacak ilk kriter, kusurlu sürücünün trafik sigorta poliçesi olup olmamasıdır. Eğer poliçe var ise araç değer kaybı tahsilinde sorumlu taraf trafik sigortası poliçesinin yapıldığı şirkettir. Bu gibi durumlarda kaza sonucu meydana gelen hasarın tahsili sigorta şirketinden yapılmalıdır.

Araç Değer Kaybı Tahsilinde İhtiyati Sigortanın Rolü Nedir?

Kasko olarak bilinen ihtiyati sigorta poliçeleri kaza durumlarında poliçenin yapıldığı aracın zararını karşılamak için yapılan poliçelerdir. Bu poliçeler ile belli kurallar çerçevesinde meydana gelen araçlarda sigorta şirketleri sigortalılarına, tazminat öderler. Bu nedenle araç değer kaybına neden olan olaylarda kasko poliçesi olan kusurlu araçların kasko poliçeleri zarar uğrayan aracın zararını karşılamazlar. Bunu yapacak olan poliçe türü, zorunlu trafik sigortası poliçesidir. Yani kasko, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına almaktadır. Bazı kasko poliçeleri kasko değer kaybı teminatı olarak adlandırılan ek teminat ile araç değer kaybı hasarlarını güvence

altına alabiliyor. Bu kapsamda talebin ihtiyari sigortanın kasko değer kaybı teminatına yönelik olduğu hallerde, somut olaya göre sigorta şirketince başvuru ya reddedilmekte ya da ek güvencenin alındığı veya güvence kapsamında sayıldığı hallerde kabul edilmektedir. Buna karşın, karşı tarafın daha fazla kusurlu olduğu hallerde zararı kusurlu olan tarafın sigortasınca karşılanarak kaskonun karşıladığı hasar değer kaybı teminatını kullanmaya gerek kalmamaktadır.

Araç Değer Kaybında Sorumluluk Sahibi Olmama Kriterleri Nelerdir?

Araç değer kaybı tahsili meydana gelen kazalarda, söz konusu zarara uğramış olan araç sahibinin zararını karşılamak amacıyla talepte bulunabilmesi için kazada kusurunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde araç değer kaybı tahsilinde sorumluluk alanında yer alır ve kusursuz tarafın zararını karşılaması gerekir. Bu kapsamda,  araç değer kaybının söz konusu olabilmesi için, kaza sonucunda hasar meydana gelen ve onarılan parçanın daha önce onarıma tabi tutulmamış olması gerekmektedir. Dolayısıyla önceden gerçekleşen bir kaza sonucunda değişen bir parçanın, kaza sonucunda tekrar değiştirilmesi yahut onarılması, araçta değer kaybına sebep olmayacaktır.

Araç Değer Kaybı Tahsilinde Sorumluluk Sahibi Olan Sigorta Şirketlerine Nasıl Başvurulur?

Araç değer kaybının meydana geldiği kazalarda, eğer kusurlu tarafın zorunlu trafik sigortası poliçesi var ise araç değer kaybı tahsili sorumluluk sahibi olan sigorta şirketinden talep edilmelidir. Bunun için öncelikle bu konuda yetkili olan bir sigorta şirketinden söz konusu zararın tazminini ortaya çıkarak bir ekspertiz raporu almak gerekmektedir. Bu raporda ekspertiz araç değer kaybı hesaplama işlemini gerçekleştirerek, tazmin edilecek miktarı belirler. Daha sonra Araç Değer Kaybında Sorumluluk 32918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince, zarara uğrayan kişinin ilgili sigorta şirketine yazılı başvuru yapması gerekmektedir. Eğer sigorta şirketi araç değer kaybı yaşamış kişinin talebine 15 gün içerisinde cevap vermezse ya da olumsuz cevap verirse, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir ya da başvuru yapmadan dava açılabilir. Sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi adına ilk başvuru yapılması gereken kurum her ne kadar Sigorta Tahkim Komisyonu olsa da bazen araç değer kaybı yaşamış kişiler direkt olarak mahkemeye başvurmayı tercih edebilirler. Bu gibi durumlarda, araç değer kaybı tahsilinde sorumluluk sahibi olan sigorta şirketlerine tebliğ edilen dava dilekçeleri aynı zamanda başvuru niteliği de taşımaktadır.

Dava edilen sigorta şirketlerinin, dava dilekçesinin kendilerine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı cevap vermesi ya da uzlaşmaya sağlayacak şekilde davacı tarafa ödeme yapması gerekmektedir. Ayrıca ilgili kanun gereğince davaya itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. Sigorta şirketine yapılan başvuru sonucunda uyuşmazlık oluşması halinde, 01 Haziran 2015’te yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları düzenlemesinin C.7. hükmüne göre, “Uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.” Tahkime başvurulması halinde tahkim komisyonunun kararına kadar dava yoluna başvurulamayacaktır. Ancak uyuşmazlık dolayısıyla tahkim yoluna başvurulmadan doğrudan dava yoluna başvurulabilecektir.

Araç değer kaybının tahsili süreci için şu yazımıza bakabilirsiniz.

[pane title=”Emsal Karar:  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7008E. 2016/11431K. 12/12/2016″ icon=”icon-hammer”]

17. Hukuk Dairesi         2016/7008 E.  ,  2016/11431 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davalılardan …Sigorta A.Ş.’ye ZMSS poliçesi ve …. Şirketi’ne İMSS (birleşik kasko)poliçesi ile sigortalı olan ve davalı …’e ait davalı …’ün sürücüsü olduğu … plakalı araç ile kısıtlı …’a ait .. plakalı aracın karıştığı kazadan dolayı davacının aracında değer kaybı meydana geldiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00-TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, 26.10.2015 havale tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 6.750,00 TL’ye çıkarmıştır.
Davalı …Ş. Vekili, gerçek zararın davacı tarafça ispat edilmesi gerektiğini, değer kaybının sigorta bedeline dahil olmadığını, davacının aracının kaza öncesinde de hasar görmüş olduğunu bu sebeple değer kaybı istenemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili, müvekkilinin sorumluluğunun poliçe limiti ve sigortalının kusuru ile zorunlu trafik sigortası limitini aşan zararla sınırlı olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 6.750-TL tazminatın 09/06/2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak
davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesi gereğince trafik sigortası işletene düşen hukuki sorumluluğu sigorta limitleri dahilinde teminat altına alır ve zarar gören üçüncü şahsın gerçek zararından sorumludur. Trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren hem de ZMSS şirketi sorumludur.
Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartlarının “sigorta teminatının kapsamı başlıklı 1.maddesine göre sigortacı aracın işletenine yükletilebilecek hukuki sorumluluğu poliçe teminatı kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası haddi üstünde kalan kısmını poliçede yazılı azami miktara kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlu trafik sigorta limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitidir. Başka bir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik sigorta limitini geçtiği anda ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır. Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğundan bahsedilemez. Somut olayda, davalı …’e ait araç davalı …Ş.’ye zorunlu mali mesuliyet sigortası poliçesi ile; davalı …’ne ihtiyari mali sorumluluk sigortası (birleşik kasko) poliçesi ile sigortalıdır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin edeceğine göre hasarın meydana geldiği yıl ZMSS poliçesinde teminat limiti araç başına 26.800,00 TL olup, davalı …’nin sorumluluğu bu miktarı aşan miktardır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçta meydana gelen değer kaybının 6.750,00 TL olduğu belirtilmiştir. Davacı
vekili 10.04.2015 havale tarihli dilekçesinde ki beyanında trafik kazası nedeni ile davacının aracındaki hasarın kasko şirketi tarafından karşılandığını, daha sonrada kasko şirketinin yapılan ödeme için davalı … şirketine rücu ettiğini bildirmiştir. Bu durumda mahkemece öncelikle davalı … şirketinden davacının kasko şirketine hasar bedeline ilişkin bir ödeme yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli şayet davalı … şirketi tarafından davacının aracının kasko şirketine ödeme yapıldıysa, ödenen bedel ve mahkemece hükme esas alınan değer kaybı zararıda dikkate alınarak tespit edilen gerçek zararın zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi limiti içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi, kalıyorsa davalı …’ne yönelik davanın reddine; gerçek zarar, ZMSS limitini aşıyorsa, o zaman ihtiyari mali sorumluluk sigortası poliçesi limitiyle sınırlı olarak davalı …’nin sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiş, yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı … Şirketine geri verilmesine 12/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

[pane title=”Emsal Karar:  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2004/15090E. 2005/11955K. 10/11/2015″ icon=”icon-hammer”]

T.C

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/15090

K. 2005/11955

T. 10.11.2005

TRAFİK KAZASI (Araç Hasarı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Davalıların Kusuru ve Yola Aniden Çıkan Başıboş Hayvanın Olaya Etkisinin Karşılığı Olarak Hesaplanan Maddi Tazminatın Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği)

ARAÇ HASARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davalıların Kusuru ve Yola Aniden Çıkan Başıboş Hayvanın Olaya Etkisinin Karşılığı Olarak Hesaplanan Maddi Tazminatın Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği)

YOLA ANİDEN ÇIKAN BAŞIBOŞ HAYVANIN OLAYA ETKİSİ (Zararın Tamamının Karşı Aracın İşleteni ve Sürücüsünün Davalılardan Alınmasına Engel Olmadığı)

ZARARIN TAMAMININ TAHSİLİ (Trafik Kazasından Doğan Araç Hasarı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Zararın Tamamının Karşı Aracın İşleteni ve Sürücüsünün Davalılardan Alınmasına Engel Olmadığı)

818/m.41

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan araç hasarı nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı dava dilekçesinde zararının tamamını davalılardan istediğine göre yola aniden çıkan başıboş hayvanın olaya etkisi zararın tamamının -davacı sürücüsünün kusuru dışında kalan kısım için- karşı aracın işleteni ve sürücüsü davalılardan alınmasına engel değildir. Şu durumda davalıların kusuru ve yola aniden çıkan başıboş hayvanın olaya etkisinin karşılığı olarak hesaplanan maddi tazminatın ( 7/8 )’inin davalılardan tahsiline karar verilmelidir.

DAVA: Davacı Bahar Koçer vekili Avukat Sedat Marmaralı tarafından, davalılar SSK Genel Müdürlüğü ve Abdurrahman Ergün aleyhine 24.2.1999 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından kaynaklanan araç hasarı nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminatın kısmen kabulüne, manevi tazminatın reddine dair verilen 2.12.2002 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalılardan SSK vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının temyizi yönünden;

Dava, trafik kazasından kaynaklanan araç hasarı nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece maddi tazminat kısmen kabul edilmiş, manevi tazminat reddedilmiştir. Kararı davacı ile davalılardan çarpan aracın işleteni SSK Genel Müdürlüğü temyiz etmişlerdir.

Davacı dava dilekçesinde davalının kusurlu olduğunu belirterek zararın tamamının davacının aracına çarpan ambulansın işleteni ve sürücüsü olan davalılardan tahsilini istemiştir. Ancak davacı dava dilekçesinde davalının tam kusurlu olduğunu iddia etmiştir. Dosyada alınan bilirkişi raporlarına göre olayda davacı aracını kullanan dava dışı sürücü 1/8, davalı sürücü 2/8 ve yola aniden çıkan başıboş hayvana 5/8 kusur verilmiştir. Mahkemece davalıların ( 2/8 ) kusuruna göre tazminata hükmedilmiştir. Ne var ki, davacı dava dilekçesinde zararının tamamını davalılardan istediğine göre yola aniden çıkan başıboş hayvanın olaya etkisi zararın tamamının -davacı sürücüsünün kusuru dışında kalan kısım için- karşı aracın işleteni ve sürücüsü davalılardan alınmasına engel değildir. Şu durumda davalıların kusuru ve yola aniden çıkan başıboş hayvanın olaya etkisinin karşılığı olarak hesaplanan maddi tazminatın ( 7/8 )’inin davalılardan tahsiline karar verilmelidir.

Anılan yön gözetilmeden davalıların yalnızca (2/8) oranında sorumlu tutulmaları usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı SSK Genel Müdürlüğünün temyizi yönünden; dosyadaki delillere göre davalı aracı -ambulans- Şeker Sigorta tarafından sigortalanmıştır ve davalı aracı sigortasınca davacıya 500.000.000 TL ödemede bulunmuştur. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda tazminat hesabında sigorta ödemesi dikkate alınmamıştır. Şu durumda tazminat hesabında davalı aracının sigortasından yapılan ödemenin dikkate alınarak hesaplanacak miktardan indirilmesi gerekir.

Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın (2) nolu bentte gösterilen nedenle davacı yararına, (3) nolu bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, tarafların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 10.11.2005 gününde oy birliğiyle karar verildi.  

Yazar Hakkında

22 Yorum

 • Sayın Araç Değer Kaybı Danışmanı,

  Ben aracımla 09.08.2017 tarihinde kaza yaptım. Aracıma arkadan gelen şahıs çarptı ancak şahsın aracının sigortası bulunmuyormuş. Bu sebeple de polisi çağırdım ve polis tutanak tuttu. Şimdi ne yapmalıyım?

  • Merhaba Adnan Bey,

   Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Umarım bir daha bu tür bir vaka ile karşılaşmazsınız.
   Sorunuz için teşekkür ederiz. Bu tarz vakalar gündelik hayatta oldukça sık yaşanmaktadır. Kazaya karışan aracın sigortasının bulunmadığı hallerde yapılması gereken hemen ilgili kolluğu polis/jandarma çağırarak kaza tespit tutanağı tutturmaktır. Bu gibi hallerde lütfen kendiniz kaza tespit tutanağı düzenlemeyiniz.

   Aracın sigortası bulunmadığı için araç değer kaybından kaynaklı olarak herhangi bir sigorta şirketine başvuru gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü muhatabımız bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda araç sürücüsü, araç sahibi ve araç işleteninin sorumluluğuna gidilecektir. Başka bir ifade ile araç değer kaybı bu kişilerden tahsil edilecektir. Büyük bir ihtimalle bu kişiler aracınızın değer kaybını ödemedikleri için de haklarında adli yargıda dava açılacaktır. Bu dava sonucunda çıkacak olan karar ile icra takibi yapılacak ve aracınızın değer kaybı tahsil edilmiş olacaktır.

   Şahsınızla ilgili kesin bir cevap verebilmemiz için lütfen https://degerkaybidanismani.com/arac-deger-kaybi-basvurusu/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurunuz. Tarafımızca size en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

   Tekrar belirtmek gerekirse araç değer kaybı hesaplanırken aşağıdakilere dikkat edilir:
   Araç marka ve modeli, Aracın üretim tarihi, Aracın trafiğe çıkış tarihi, Aracın kilometresi, Aracın muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri, Aracın hasar geçmişi ve niteliği dikkate alınarak hesaplanır.

   Araç Değer Kaybı İçin Gerekli Belgeler de şunlardır:
   Araç Ruhsat Fotokopisi, Sürücü Belgesi Fotokopisi, Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, Kaza ve Onarıma İlişkin Fotoğraflar

   İyi günler dileriz. Saygılarımızla.
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

   • Sayın Araç Değer Kaybı Danışmanı,

    Kısa sürede cevap vediğiniz için çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz başvuru adresinden ilgili belgeleri yüklüyorum. Kesin dönüşünüzü ivedilikle bekliyorum.

    İyi çalışmalar,

 • Merhaba,
  İyi akşamlar size birkac birsey danismak istiyorum. Aracim 2014 model toyota corolla aracima 05.10.17 tarihinde yandan carptilar karsi taraf % 100 suclu bulundu ben araci yetkili servise cektirdim sigorta sirketi serviste degil anlasmali olduğu serviste yaptirmak istiyor eger yetkili serviste yaptirirsan aradaki farki sen odersin diyor bu konuda hakkim nedir teşekkür ederim.

  • Merhaba Koray Bey,

   Kazanız geçmiş olsun. Aracınızı varsa tanıdık anlaşmalı özel serviste yaptırmaya gayret gösteriniz. Aracınız yeni olduğu için satacak olursanız; yetkili serviste yapıldığı için TRAMER kaydı çok çıkacak ve siz düşük bir rakama aracınızı satmak zorunda kalacaksınız…

   Yetkili serviste kasko yapar sonra sigortanıza rücu eder. Size bir şey yansımaz ancak kaskonuz yoksa aradaki fark poliçenizdeki anlaşmaya göre size yansıyacaktır.

   Son olarak aracınız 2014 model yeni bir araç ve karşı taraf kusurlu eğer 165.000 km geçmemişseniz aracınızın değer kaybı için gerekli işlemleri Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak takip ve tahsil edebiliriz.

   Selamlar
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

 • Merhabalar 13.10.2017 tarihinde bir kazaya karistim. Ve arabamda 32000 tl hasar olustu. Karsi taraf yizdeyuz kuzurlu oldugu icin aracdeger kaybi basvurusu yapmak istiyorum.yaklasik olarakta deger kaybi 10000 tl cikiyor. benim ogrenmek istedigim karsi tarafin sigorta Teminita 33000 tl. Bu nedenle sigorta sirketi bu parayi odemezmi

  • Merhaba Yunus Bey,

   Öncelikle kazanız geçmiş olsun. Trafik sigortası 2017 teminat limiti belirtiğiniz gibi 33.000 TL. 32.000 TL’lik hasarı düşünce 1.000 TL kalıyor. Eğer kusurlu aracın ihtiyarı sigortası yoksa trafik sigortası araç değer kaybı için yalnızca 1000 TL için sigorta şirketi ödeme yapacaktır. Araç değer kaybının geri kalan kısmı için kusurlu araç sürücüsü ve araç sahibine asliye mahkemelerinde araç değer kaybı tazminat davası açmak gerekmektedir. Araç değer kaybının net olarak hesaplanması ve size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen 0543 65 65 905 numaralı telefondan ya da sağ üst köşede bulunan iletişim formunu doldurunuz uzmanlarımız size en kısa sürede dönüş yapacaktır.

   Araç Değer Kaybı Danışmanı
   Saygılarımızla

  • Yunus Bey ile mail yoluyla iletişime geçilmiş. Araç değer kaybı, trafik sigortası, ihtiyarı sigorta, gerçek kişinin sorumluluğu, teminat limiti üstü hasar, aşkın hasar gibi konulardaki soruları özel olarak cevaplandırılmıştır.

   Saygılarımızla
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

 • Merhaba iyi çalışmalar.
  02.11.2017 tarihinde bir araca çarptım. Kusurlu olan benim ve Sigortam hasar tutari olan 25000 tlyi karsiladi. Sigorta teminat tutarim bahsedildigi gibi 33000 tl. Benim sorum sigorta şirketim araç değer kaybı olarak 11.07.2017 temmuz tarihinde resmi gazetede yayinlanan bir dip not olan “sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin %15ini aşamaz” cümlesine dayanarak 33000in %15i 4950 tl ödemiş. Bu durum gecerli midir? Sigorta sirketinin ödemesi gereken tutar 33000-25000= 8000 minimum olmasi gerekmiyor mudur? Karsi taraf su anda 16 bin kusur tllik deger kaybi eksperi almis ve kalan tutari benden almak istemektedir. Yardimci olur musunuz?

  • Merhaba Tuğba hanım,

   Danıştay’ın son yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte %15’lik değer kaybı limiti ortadan kalktı. Bu çerçevede karşı taraf isterse sizden isterse sigorta şirketinden değer kaybını talep edebilecektir. Zarar gören karşı tarafın sigorta şirketine başvurma zorunluluğu gibi bir durum bulunmamaktadır. Ancak; siz kendi yapmış olduğunuz ödemeyi sigorta şirketinden teminat limiti çerçevesinde talep edebilirsiniz.

   Karşı tarafın almış olduğu eksper raporu yüksek rakamlı şişirme bir rapor olabilir. Bu konuda alanında uzman bir eksperden rapor almak önem arz edecektir. Gerçek zararın tespiti üzerine işlem yapılması için gayret ediniz ve sulh yoluna gitmeye bakınız aksi takdirde cebinizden daha çok para çıkacaktır.

   Saygılarımla

 • Mrb 12/05/2018 tarihinde kavşaktan çıkarken kaza oluştu karşı taraf %100 kusurlu çıktı. benim aracım 2017 model otomobil 20.000 km de hasar gören tampon far ve kaputta ince bir hasar gözüküyor 2,5-3.000 tl hasar çıkacak acaba değer kaybı alabilirmiyim ? ve takip edeceğim başvuru sürecini anlatabilirmisiniz teşekkürler

  • Merhaba Cihan Bey,

   Kazanız için öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
   Tampon ve far hasarınızdan kaynaklı olarak değer kaybı hesaplaması yapılamayacaktır ancak kaput hasarınızdan kaynaklı olarak değer kaybınızı tahsil edebiliriz. Lütfen 0543 65 65 905 numaralı telefondan irtibata geçiniz.

   Saygılarımızla
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

 • merhaba, aracım 2012 model honda civic 35 000 km de dün hafif hasarlı kaza geçirdim yüzde yüz karşı taraf kusurlu benim tamponda kaportaya eklem yerlerinden ayrılma oldu ve birazda göçük oluştu usta boyamamız gerekiyor dedi yaklaşık olarak 500 ile 600 tl civarı hasarı söz konusu evet hasar küçük ama boyamadan ve tramer sistemine kayıt olacağından dolayı değer kaybı oluşacak sanırım bu konuda ne yapmalıyım değer kaybı oluşur mu bilgi verirseniz memnun olurum…Teşekkürler…

 • merhabalar,

  2013 yılında aracımla kaza yaptım.Karşı taraf kusurlu değer kaybı tazminatı doğmuş haberim şimdi oldu tahsil edebilrmiyim?
  şimdi haberim oldu tazminat kazandığımı

  • Merhaba Hüseyin Bey,

   Her ne kadar değer kaybı tazminatından yeni haberiniz olmuş olsa da kanunda belirtilen 2 yıllık ve herhalde 10 yıllık zamanaşımı sürelerini kaçırmış bulunuyorsunuz. Kazanın gerçekleşmesinden 2013 yılında kaza anında haberdar oldunuz ve sizin için 2 yıllık süre başladı. Eğer yurt dışında olsaydınız, özel garajınıza bir kamyon dalsa ve aracınız hasar görse siz de 2013’te değilde 2017’de Türkiye’ye döndüğünüzde kazadan haberdar olsaydınız sizin için 2 yıllık zamanaşımı 2017’de çalışmaya başlardı. Sonuç olarak değer kaybı talebiniz zamanaşımına uğramıştır.

   Saygılarımla

 • ıyı günler kolay gelsın..

  5 eylülde bı trafık kazası yaptım, U dönüşünün ters oldugu yerden dönmeye calısan bı araç bana çarptı ve benım motorumda maddı hasar meydana geldı ve daha sonra rapor tuttuk ekpert benı %100 haklı buldu ve aracım karsı tarafın sıgortasından yapıldı ve ben sımdı değer kaybı almak istiyorum alabılırmıyım ?

  TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM…

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?