Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Alım Satımı – Tüketici – Ayıplı Mal – Görevli Mahkeme

arac-alim-satimi-yargitay

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

13. Hukuk Dairesi         2016/17535 E.  ,  2019/824 K.
(Yargıtay: Araç Alım Satımı – Tüketici – Ayıplı Mal – Görevli Mahkeme)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı, davalının ikinci el aracını 14/04/2015 de satın aldığını, araçta davalının bildirmiş olduğundan çok daha fazla esaslı arıza çıktığını, masraf yapmak zorunda kaldığı gibi araçta değer kaybı da olduğunu ileri sürerek, değer kaybı olan 4.000,00 TL ile ayıp nedeni ile oluşan 5.961,92 TL zararın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, kendisinin oto alım satım işi ile uğraşmadığını, başkasından aldığı aracı bir müddet kullandıktan sonra davacıya sattığını, mevcut durumu davacının bilerek satın aldığını ileri sürerek, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut olayda, dava, ikinci el araç satış sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davalının 6502 sayılı yasa kapsamında mesleki ve ticari faaliyette bulunmadığı, taraflar arasında 6502 sayılı yasa kapsamında kalan bir ilişkinin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. O halde, mahkemece, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?