Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Haksız Fiil – Görevli Mahkeme

arac-deger-kaybi-yargitay-gorevli-mahkeme

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

arac-deger-kaybi-yargitay-gorevli-mahkeme

Bu Yargıtay emsal kararında; araç değer kaybı tazminatının esasında bir haksız fiilden kaynaklı tazminat talebi olduğu ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna ilişkindir.

 

3. Hukuk Dairesi         2017/13836 E.  ,  2017/13220 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, park halinde bulunan aracının, … Plazanın terasından düşen kamelya nedeniyle zarar gördüğünü ileri sürerek; taşınmazın kat maliklerinin isim ve adreslerinin Tapu Sicil Müdürlüğünden sorularak tespiti ile tamir bedeli, değer kaybı ve araç kiralama bedeli olmak üzere şimdilik 24.000 TL’nin olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi uyarınca, kat maliklerinin ana gayrimenkulün bakımı ve korunmasından sorumlu oldukları hüküm altına alındığını, davada kat maliklerinin sorumlu olup olmadıklarının belirlenmesi konusunda görevli mahkemenin Kat Mülkiyeti Kanununun ek 1 maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle; davanın görev yönünden usulden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli … Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçları” ana başlığı altında, “Ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk” alt başlığı ile yer alan 19. maddesinin son fıkrasına göre; Her kat maliki, ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu tutulmuştur.
Somut olayda ise; davacı, otoparka park ettiği aracının yandaki binadan düşen kamelya nedeniyle zarar gördüğünü ileri sürmüştür.
Bu durumda, mahkemece; gerek davacının sıfatı, gerekse istemin haksız fiilden kaynaklanan zararın tazminine ilişkin olduğu gözetilerek, uyuşmazlığın esasının incelenmesi ve ulaşılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?