Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Değer Kaybı İlamsız İcra Takibiyle İstenebilir

yargıtay arac deger kaybi

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Yargıtay: Araç Değer Kaybı İlamsız İcra Takibiyle İstenebilir17. Hukuk Dairesi

2016/14367 E.  ,  2017/6963 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı asıl tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının maliki bulunduğu…. plakalı araca 11/05/2013 tarihinde davalı tarafa ait aracın çarparak büyük oranda maddi hasar meydana geldiğini, araçtaki meydana gelen hasarlara ilişkin … 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/38 Değişik İş sayılı dosyası ile tespit yaptırıldığını, bu tespitte aracın tamir edilmesi halinde 15.896 TL.’lik masrafının bulunduğunu ve piyasa değerinin de 22.000 TL. olacağını, sovtaj değerinin ise 12.000 TL. olduğu, tamir edildikten sonra ise araçta oluşacak değer kaybının 6.000 TL. olacağının bilirkişi raporu ile bildirildiği, davalı …Ş.’nin davacıya ait aracın hurdaya ayrılmasını kabul etmediğini, aracın tamir edilerek 22.000 TL.’ye satıldığını, davacının bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde aracında oluşan 6.000 TL.’lik değer kaybı nedeniyle … 2. İcra Müdürlüğünün 2013/4013 esas sayılı dosyası ile davalılar aleyhine icra takibi başlattığını, … 2. İcra Müdürlüğünün 2013/4013 esas sayılı dosyasına yapmış oldukları vaki itirazın iptali ile durdurulan icra takibinin devamına, davalı borçluların %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … cevap dilekçesinde özetle; davacıya ait…. plakalı araç ile kendisine ait … plakalı aracın çarpışması neticesinde davacının aracında oluşan maddi hasara ilişkin zararın diğer davalı …Ş. Tarafından davacıya ödendiğini, davacının kendisinden ayrıca aracının değer kaybını talep etmekte olduğunu, ayrıca davacının 2 ay öncede yine maddi hasarlı kaza yapmış olduğunu ve o kaza ile ilgili olarakda 2.500 TL. Zararının oluştuğunu öğrendiğini, davacının davasının sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını belirterek davanın reddini ve davacının maddi hasarlı araç için yüklü miktarda ücret istemesinin iyi niyetle bağdaşmadığını, davacının kötü niyetli olduğunu, bu nedenle davacı hakkında %15’ten aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı …Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacıya ait…. plakalı araçla 11/05/2013 tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine neden olan … plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde 104340322 nolu 09.03.2013-09.03.2014 vadeli Trafik Poliçesi sigortalısı olduğunu, kaza tarihi itibariyle araç başına 25.000 TL. Teminat olduğunu, davacının davasının aracın değer kaybına ilişkin olduğunu, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları “c.2.İstisnalar” ve “A.3. ” maddesinde de teminat dışı hallerin ve değer kaybına uğramayacak araçların sıralandığını, davacının aracının da bu kapsamda olduğunu ve bu nedenle davacının davasının reddini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile; … 2. İcra Müdürlüğünün 2013/4013 Esas sayılı takip dosyasının davalılar tarafından yapılan itirazın kısmen iptaline, takibin 5.000 TL. asıl alacak üzerinden devamına, 1.000 TL icra inkar tazminatının davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ:

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı …’nın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 143,41 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına 19/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?