Yargıtay İçtihatları

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası, Kiralık Araba Kaza Değer Kaybı

yargitay-arac-deger-kaybi-kiralik-arac-kusurlu

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası makalesiyle sizlerleyiz. Kiralık araçta meydana gelen kazalarda, araç sahibi veya kiralayan, kusurlu olan araç sürücüsünden değer kaybı tazminatı talep edebilir. Kiralık araç değer kaybı davası, bu tazminatı almak için açılan davalardır.

Kiralık Araç Değer Kaybı Nedir?

Kiralık araç değer kaybı, kaza sonrasında aracın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüştür. Bu düşüş, aracın hasar miktarı, aracın yaşı, aracın kilometresi gibi faktörlere göre değişebilir.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Kiralık araç değer kaybı davası, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde açılabilir. Dava, kusurlu olan araç sürücüsüne karşı açılmalıdır.

Kiralık araç değer kaybı davası açmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Kaza tespit tutanağını ve diğer ilgili belgeleri toplayın.
  2. Bir avukata danışın.
  3. Dava dilekçenizi hazırlayın ve mahkemeye sunun.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası Süreci

Kiralık araç değer kaybı davası, basit yargılama usulüne göre görülür. Dava süreci, ortalama olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası Sonuçları

Dava sonucunda, mahkeme kusurlu olan araç sürücüsünü, kiralayana değer kaybı tazminatı ödemeye mahkum edebilir.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası Sık Sorulan Sorular

  • Kiralık araç değer kaybı tazminatı ne kadardır?

Kiralık araç değer kaybı tazminatı, aracın hasar miktarı, aracın yaşı, aracın kilometresi gibi faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle, tazminat tutarını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak, eksper raporunda yer alan değer kaybı tutarı, tazminat tutarının belirlenmesinde önemli bir kriterdir.

  • Kiralık araç değer kaybı davası nasıl kazanır?

Kiralık araç değer kaybı davası kazanmak için, kusurlu olan araç sürücüsünün eylemi ile aracın değer kaybı arasında bir illiyet bağı olduğunu ispatlamanız gerekir. Bu nedenle, kaza tespit tutanağı, eksper raporu, aracın piyasa değeri gibi belgeleri dosyaya sunmanız önemlidir. Ayrıca, dava sürecinde deneyimli bir avukattan hukuki destek almanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, kiraladığınız araçta kaza olması halinde, kusurlu olan araç sürücüsünden değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Bu tazminatı almak için, yukarıdaki adımları takip ederek dava açabilirsiniz.

Kiralık Araç Değer Kaybı Davası Yargıtay Kararları

Aşağıda bulunan Yargıtay kararında; kiralama şirketinin her ne kadar kiraya vermiş olduğu aracın kaskosunu yapmamış olsa da; kiralayanın gerçekleştirmiş olduğu kazada %100 kusurlu olması, sözleşmede kiralayanın %100 kusurlu olduğu hallerde ortaya çıkan zararın kendi sorumluluğunda olduğu, sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmayacağı belirtildiğinden  ortaya çıkan zararın da kiralayan tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi yönde karar kuran yerel mahkemenin kararı bozulmuştur.

Ayrıca belirtmeliyiz ki kırmızı ışık ihlali ağır kusurdur. Kusursuz olan aracın zararı trafik sigortanızca karşılanacaktır. Ancak daha sonra trafik sigortanız ağır kusur olan kırmızı ışıkta geçmeden dolayı karşı tarafa ödemiş olduğu tazminatı size rücu edecektir. Başkaca bir anlatımla kırmızı ışıkta geçmek karayolları zorunlu mali mesuliyet sigortasının teminat alanı içerisinde değildir!

3. Hukuk Dairesi         2017/1662 E.  ,  2017/2267 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil şirkete ait olup kiralık olarak kullanılan … plaka sayılı …marka aracın 18/06/2012-23/06/2012 tarihleri arasında kullanılmak üzere davalı …’a kiralandığını, davalının idaresindeki … plaka sayılı araç ile seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçmesi sebebi ile 35 AD 8028 plaka sayılı araç ile çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, araçta meydana gelen değer kaybının … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/48 D.İş dosyası ile yapılan tespit ve bilirkişi raporu ile saptandığını, rapora göre; 20.296,00 TL maddi, 2.000,00 TL değer kaybı, 900,00 TL kar kaybı zararı olmak üzere toplam 23.196,00 TL zarar saptandığını, davalının 8.000-tl bono bedeli ve 2.500-tl kredi kartı olmak üzere toplam 10.500,00 TL tutarında ödeme yaptığını belirterek kalan 12.696,00 TL’nin kaza tarihi olan 23/06/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; aracın kazadan kısa bir süre önce kasko sigortasının süresinin sona erdiği ve süresinde primlerinin davacı tarafından yatırılmadığını tespit ettiklerini, zararın sigorta tarafından tahsil edilemediğinden kendisine karşı dava açıldığını, zarara davacının katlanması gerektiğini, teminat olarak verilen bononun da davacı tarafından takibe konulduğunu, ödenen paraların tenkisine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; davacının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek süresi dolan kasko sigortasını yeniletmediği, kazaya karışan aracın kaza tarihi itibariyle kara araçları kasko sözleşmesinin bulunmadığı, davacının kiraladığı aracın kasko sigortası bulunmaması nedeniyle sigorta şirketinden tahsil edemediği maddi hasar bedelini sorumluluğu bulunmayan davalıdan tahsilini talep edemeyeceği belirtilerek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

18/06/2012 başlangıç tarihli araç kiralama sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin SİGORTA başlıklı C bendinde; kiralayanın, araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalamış olduğu, kiracı için ilave bir pirim ödemesi gerektirmeyen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile kazaya karışan Erboy aracını kullanan kişi haricindeki 3.şahısların tedavi giderleri ile maddi hasarların, ölüm ve sakatlık giderlerinin kanunla çizilmiş limitler dahilinde karşılanacağı belirtilmiş ve kiracının %100 kusurlu olduğu durumlarda sigortanın geçersiz sayılarak kiracının zararın tamamından şahsen sorumlu olacağı kararlaştırılmıştır. 26.06.2012 tarihli kaza tespit tutanağına göre davalının kullanımında olan kiralama konusu aracın, davalının kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle asli ve tam kusurlu olarak kazaya sebebiyet verdiği ve %100 kusurlu bulunduğu, mevcut Kasko Sigorta Poliçesine göre de aracın Kasko süresinin 04.05.2012 tarihinde dolduğu ve kaza tarihinde Kasko Sigortası Poliçe bilgisine rastlanılmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı kiralayan, kiralama konusu araç için Mecburi Mali Mesuliyet Sigortasının olmasını taahhüt etmiş ise de, sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı üzere kiracının %100 kusurlu olduğu durumlarda sigorta geçersiz sayılacağından Mahkemece; kiracının asli ve tam kusurlu olarak sebebiyet verdiği kaza sonucu oluşan zarardan sorumlu olması gerekeceği gözetilerek davacının taleplerinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı …ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?