Araç Değer Kaybı Danışmanlık, Takip ve Tahsil Hizmetleri Sözleşmesi

Araç Değer Kaybı Danışmanlık, Takip ve Tahsil Hizmetleri Sözleşmesi

Araç Değer Kaybı Danışmanlık, Takip ve Tahsil Sözleşmesi

Hizmet Veren :  www.degerkaybidanismanlik.com’u,

Hizmet Alan : İşbu Sözleme kapsamında değer kaybı takip ve tahsili amacı ile formu doldurmak sureti ile belgelerini www.degerkaybidanismanlik.com ‘a ileten gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İşbu Sözleşme’nin konusu; Hizmet Alan’ın, geçirmiş olduğu maddi hasar ile sonuçlanan trafik kazası sonrası ortaya çıkan, aracındaki değer kaybının tespiti ile tahsilatının takibi ve gerçekleştirilerek kendisine ödenmesi amacı ile Hizmet Veren‘i yetkilendirmesi ile ilgili, şekil ve şartlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Hizmet Veren, Hizmet Alan tarafından kendisine iletilen hasar evrakları ile ilgili bir ön değerlendirme yaptıktan sonra, eğer değer kaybına ilişkin bir tespitin var olduğunu düşündüğü takdirde, bu kaybın tespiti, takibi ve tahsili hizmetlerini sunacaktır.

Hizmet Alan, söz konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, ön değerlendirme sonrasında kendisine iletilecek olan değer kaybına ilişkin takip ve tahsil ile ilgili vekaleti Hizmet Veren’e iletecektir.

Hizmet Alan, tespit edilen değer kaybına ilişkin ücretin tahsilatı gerçekleşmediği takdirde, hiçbir ücret ödemesi yapmakla yükümlü değildir.

Hizmet Veren tarafından sunulacak hizmetler; söz konusu değer kaybının tespit edilmesi, tahsilatı ile ilgili gereken başvuruların yapılması ve tahsilat gerçekleşene kadar geçecek süre içinde takibin yapılmasından ibaret olup, herhangi bir neden ile ödeme yapılmasına engel bir durumun ortaya çıkması ve/veya tahsilatın gerçekleşmemesi halinde, hiçbir sebep ve şartta, Hizmet Alan’a bir ödeme yapma yükümlülüğü olmayacağı gibi, bu yönde bir taahhütte de bulunmamaktadır.

Hizmet Veren ‘in , değer kaybı takip ve tahsil hizmetleri kapsamında sunacağı hizmetler ile ilgili ücretler, masraflar ve harçlar, Hizmet Alan tarafından, tahsilatın gerçekleşmesi kaydı ile karşılanacaktır. Herhangi bir neden ile, mahkeme ve tahkim yolu ile takip gerçekleştirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, ancak Hizmet Alan’ın bu harçları ve masrafları üstlenmesi kaydı ile söz konusu yasal süreçler başlatılarak takip ve tehsil süreci yürütülecektir.

Hizmet Alan tarafından, değer kaybı takibi ve tahsili kapsamında Hizmet Veren’e iletilen hiçbir bilgi, gizli bilgi olarak kabul edilmemekte ve gerek Hizmet Veren bordrosunda çalışanlar, gerekse Hizmet Veren ‘e bağlı taşeronlar/hizmet sağlayıcılar ile sigora şirketi ve benzeri üçüncü şahıslar ile paylaşılacaktır. Hizmet Alan, hiçbir durumda, Hizmet Veren’i, gizli bilgilerin ifşası veya kişisel bilgilerin kullanımı ve benzeri sebepler ile sorumlu tutamaz.

Hizmet Alan, değer kaybı takip ve tahsil hizmetlerinden faydalanmak için başvuru anında ve hizmetlerin sunumu sırasında, tamamen doğru ve gerçek bilgilerini ileteceğini, söz konusu bilgilerde bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda, hizmet sunumunun mümkün olamayacağını; Hizmet Veren’in yasal müracaatlara başlamasından sonra söz konusu eksiklik/yanlışlıkların ortaya çıkması halinde ise sırf bu nedenden doğabilecek zarar/ziyan/hak kaybının Hizmet Alan tarafından karşılanacağinı ve hizmet verilmemesinden dolayı da hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul,  beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, hiçbir sebep ve nam altında, yetkili olmadığı bir araç ile ilgili değer kaybı takip ve tahsil hizmeti talep etmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, süreç boyunca kendisinden talep edilecek bilgi ve belgeleri, tam, doğru ve eksiksiz olarak sağlamak ile yükümlüdür.

Hizmet Alan, Hizmet Veren dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiyi, avukatı,Hizmet Veren’e ilettiği değer kaybının takibi ve tahsili konusunda yetkilendirmeyeceğini, aksi hususun tespiti halinde, değer kaybı tahsilatı yapılmış olsa idi Hizmet Veren ne kadar ücrete hak kazanacak idiyse, bu ücreti ve Hizmet Veren tarafından yapılmış tüm masrafları ilk talep halinde hizmet verene ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, Hizmet Veren tarafından talep edilen vekaletin iletilmesinden sonra, dosyasının takip ve tahsil sürecini bir başkası veya bizzat kendisi gerçekleştirmek istediği takdirde, Hizmet Veren ‘in, dosya ile ilgili yapmış olduğu masraflar ile hizmet bedelinin ödemesini gerçekleştirerek bu talebinin yerine getirilmesini sağlayabilir.

Hizmet Veren tarafından sunulacak değer kaybı takip ve tehsil hizmeti kapsamında yapılacak rakam tespiti ve bunun tahsili sürecinde, yasalar ile belirlenen ölçüde azami tahsilat imkanı zorlanacak fakat söz konusu tutarın ödemesi ile ilgili, yasalar ve yetkili makamlar tarafından belirlenmiş kısıtlar aynen uygulanacaktır. Hizmet Veren tarafından ödeme aşamasında kabul edilen tutarın dışında Hizmet Alan’ın bir ödeme talep etmesi söz konusu değildir.

Hizmet Veren, sunduğu hizmetler kapsamında tahsilatın gerçekleşmesi şartı ile güncel bedel ile sigorta eksperleri derneği tarafından belirlenen ekspertiz ücreti, kargo masrafı, başvuru harcı/baro pulu/tebligat/dosya/ ve takip hizmetleri masrafı karşılığı kadar tutarı, yapmış olduğu değer kaybı tahsilatı içerisinden mahsup ederek kalan tutarı, Hizmet Alan ‘ın belirteceği, kendi hesap numarasına banka havalesi ile ödeyecektir. Herhangi bir neden ile dosyanın tahkim komisyonu veya mahkeme aracılığı ile tahsili gerekmesi halinde, ekstra ödemelerin gerçekleşmesi sonrası ödemeler aynı şekilde Hizmet Alan hesabına havale ile ödenecektir.

Hizmet Alan’ın envraklarında herhangi bir eksiklik, hata, usul hatası, sahtecilik, yanlışlık olması halinde, söz konusu değer kaybı tahsilatı gerçekleşmeyeceği gibi, bundan dolayı Hizmet Veren’in karşı  karşıya kalacağı tüm ceza, tazminat ve kayıpların tek muhattabı Hizmet Alan olacaktır.

Hizmet Veren tarafından, değer kaybı takip ve tahsil süreci içinde yapılacak masrafların tamamı, Hizmet Alan ‘a belgelendirilecek ve serbest meslek makbuzu, fatura ve gider belgeleri ile açıklanacaktır.

Hizmet Veren’in dosya takip ve tahsil sorumluluğu, vekalet hizmetinden ibaret olup, Hizmet Veren hiçbir şekilde tahsil etmediği bir bedeli ödemek ile yükümlü olmayacaktır. Söz konusu başvuruların yapıldığı sırada ve sonrasında,  mevzuatta meyadana gelen değişikliklerden , Hizmet Veren sorumlu olmayacaktır.

Hizmet Veren, araç değer kaybı tutarının tespiti ile ilgili, eksperlerden destek alacak olup, söz konusu tespit edilen ve sonrasında ödemesi yapılan değer kaybı tutarının azlığı veya çokluğu ile ilgili hiç sorumluluğu yoktur.

Araç değer kaybı dışında, kira kaybı, gelir kaybı, ferdi, manevi ve bedeni zarar ve ziyanlar, işbu sözleşmenin konusu olmayıp ancak ek bir hizmet olarak bu sözleşmenin dışında talep ve takip edilebilir.

Hizmet süresi, Hizmet Veren ‘e iletilen araç değer kaybı dosyasının sonuçlanması ile sona erecek olup, dosya sonuçlanması sonrasında talep edilebilecek tüm hizmetler, ayrı bir sözleşme konusudur.

İşbu sözleşme, Hizmet Alan tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

Hizmet Veren, dilediği an sebep göstermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

Herhangi bir uyuşmazlık halinde Hizmet Veren ‘in kayıtları HMK193.madde anlamında kesin ve kati delil olarak sayılacaktır.

İşbu sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?