Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları

Sigorta Tahkim Komisyonu: Araç Değer Kaybı Kararı 2017/27183

yargıtay arac deger kaybi arac deger kaybi

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

20.06.2017 tarih ve K – 2017/27183 sayılı Hakem Kararı

Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Sigorta Tahkim Komisyonu: Araç Değer Kaybı Kararı 2017/27183Karara bağlanmak üzere Hakemliğime tevdi edilmiş bulunan, X Ltd. Şti. vekili tarafından Sigorta Tahkim Komisyonuna iletilen uyuşmazlığın konusu,, X Sigorta AŞ’ye Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalı olan X plakalı araç ile başvuru sahibine ait Y plakalı aracın 30.09.2016 tarihinde karıştıkları trafik kazasına ilişkindir..

Başvuru sahibi tarafından,, kaza sonucu müvekkiline ait araçta meydana gelen 1.050.. – TL değer kaybı bedeli ve 150.. – TL ekspertiz ücretinin davalı sigorta şirketinden tazmini talep edilmektedir..

Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç

Dosya tarafımca teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda,, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya içeriği itibariyle, duruşma yapılmasına ve uyuşmazlığın çözümü içi n bilirkişi görevlendirilmesine gerek olmadığı, bu itibarla dosya münderecatına göre karar verilebileceği kanaatine varılmıştır..

TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR

Başvuru Sahibinin İddiaları ve Sunduğu Belgeler

Başvuru sahibi vekili,, başvuru formu ve ekli belge ve beyanlarına göre Komisyona yapılan uyuşmazlık müracaatında;;

Davalı sigorta şirketine Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZZMSS)) ile sigortalı X plakalı aracın 30.09.2016 tarihinde müvekkiline ait Y p lakalı araca çarpmak suretiyle hasarlanmasına sebebiyet verdiği,, işbu kazada sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu,, kaza nedeniyle müvekkiline ait araçta 1.050.. – TL değer kaybı oluştuğu,, davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin zararı karş ılamadığı beyan ve iddia edilerek şimdilik 1.050.. – TL değer kaybı bedeli ile 150.. – TL ekspertiz ücretinin davalıdan tahsili talep edilmektedir..

Başvuru sahibi vekili başvuruya dayanak olarak 2017..EE..224900 sayılı başvuru formu ekinde yer alan belgeleri delil o larak sunmuştur..

Sigorta Kuruluşunun Ortaya Koyduğu Savunmalar ve Sunduğu Belgeler

Başvuru sahibinin iddialarına karşılık olarak sigorta şirketi ise özetle;

Sigorta Şirketi tarafından atanan eksper tarafından yapılan hesaplamaya göre 627.. – TL değer kaybı t espit edildiği,, tespit edilen bu rakamın 08.05.2017 tarihinde davacıya ödendiğini,, talep edilen ekspertiz ücretinin reddi gerektiği,, şirketin sorumluluğunu yerine getirdiğini iddia ve beyan ederek başvurunun reddini talep etmiştir..

Davalı Sigorta Şirketi s avunmalarına dayanak olarak 30.05.2017 tarihli savunma yazıları ekindeki belgeleri ibraz etmiştir..

UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu,, Türk Ticaret Kanunu,, Borçlar Kanunu,, Hukuk Muhakemeleri Kanunu,, 2918 sayılı Karayolları Tra fik Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri..

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇELİ KARAR:

Değerlendirme:

Uyuşmazlığa konu talep,, vaki kaza sonrasında başvurana ait otomobilde meydana ge ldiği iddia edilen değer kaybı zararının sigortacı tarafından KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamında tazminine ilişkindir.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden başvuranın kaza tarihi itibariyle araç maliki sıfatını taşıdığı,, aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketi’nin ise aynı tarih itibariyle zarara sebebiyet verdiği iddia olunan X plakalı aracın ZMSS sigortacısı olduğu, sigortalı araç sürücüsünün kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğu, tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerini n mevcut olduğu tespit edilmiştir.. Dava şartları bakımından davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın esasına girilmiştir.

Poliçenin varlığı,, geçerliği ve kazanın oluşumu bakımından herhangi bir tereddüt yoktu r.. Uyuşmazlık,, vaki trafik kazası sonucu başvuru sahibinin aracının ikinci el rayiç satış değerindeki azalmanın miktarı ve ekspertiz ücreti hususlarında toplanmaktadır..

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85 inci maddesi birinci fıkrasının “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa,, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde , motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi,, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar..”hükmü ile karayolunda işletilen araçlara ilişkin olarak işletenin sorumluluğu düzenlenmiştir.. Aynı Kanunun 91 inci maddesi ise 85 inci maddede yer alan işletenin sorumluluğunun sigortacıya devrini öngörmüştür.. Bir trafik kazasına karışan araçta meydana gelen değer kaybı Yargıtay içtihatlarına göre doğrudan zarar kabul edilmektedir..

Davacı tarafından sunulu ekspertiz raporuna göre ise k aza sonucu başvurana ait araçta 1.050.. – TL tutarında değer kaybı oluştuğu tespit edilmiştir.. Davalı sigorta şirketi ise savunmasında belirtmiş olmasına rağmen değer kaybına yönelik herhangi bir ekspertiz raporu sunmamıştır..

Davacı tarafından dosyaya sunulu ekspertiz raorunun tetkikinden raporun denetime elverişli ve tatmin edici olduğu anlaşılmış olup araçta oluşan değer kaybı miktarını yansıttığı mülahazasıyla değer kaybının tespiti bakımından dikkate alınabileceği,, bu itibarla 30.09.2016 tarihli kaza sonuc u başvurana ait araçta 1.050.. – TL tutarında değer kaybı oluştuğu kanaatine varılmıştır..

Tarafların beyanlarına göre davalı sigorta şirketi tarafından 08.05.2017 tarihinde yani dava tarihinden sonra başvurana 627.. – TL tutarında ödemede bulunulduğu anlaşılmak tadır.. Bu nedenle tespit edilen 1.050.. – TL’den ödenen miktarın düşülmesiyle bakiye 423.. – TL’nin başvurana ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Başvuran tarafından,, araçta oluşan değer kaybının tespitine yönelik olarak yaptırılan ekspertiz işlemi için öd enen 150.. – TL tutarındaki ekspertiz ücreti talep edilmektedir.. Türk Ticaret Kanunu’nun 1426//11 maddesi sigortacının,, sigorta ettiren,, sigortalı ve lehtar tarafından,, rizikonun,, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan mak ul giderleri,, bunlar faydasız kalmış olsalar bile,, ödemek zorunda olduğunu hüküm altına almıştır.. 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin 12’’nnci maddesine dayanılarak hazırlanan Ekspertiz Ücret T arifesi,, değer kaybı ekspertiz işlemlerinde uygulanacak ekspertiz ücretlerini belirlemiş durumdadır.. Bu itibarla başvuranın değer kaybı ekspertiz raporu ücreti olarak sarf ettiği 150.. – TL’nin “mmakul gider”” olarak kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmışt ır..

Başvuru sahibi tarafından değer kaybı tazminatı yasal faize hükmedilmesi talep olunmuştur.. Başvuru sahibi tarafından davalı Sigorta Şirketine 22.03.2017 tarihinde başvurulduğu anlaşılmış olup,, K..TT..KK.. 99’’uuncu maddesi uyarınca Davalı Sigorta Şirketi 04.0 4.2017 tarihinde temerrüde düşmüştür..

Gerekçeli Karar

Yukarıda izah edildiği üzere;; dosya muhteviyatındaki tüm belge ve bilgiler ışığında,, 23.02.2016 tarihli kaza sonucu başvuranın aracında 1.050.. – TL değer kaybı meydana geldiğinin tespitiyle,, dava aşaması nda 627.. – TL ödeme yapıldığından konusuz kalan bu kısım için hüküm kurulmasına yer olmadığına,, bakiye 423.. – TL’nin başvurana ödenmesi gerektiğine,, 150 . – TL ekspertiz ücretinin TTK 1426’’ııncı maddesi kapsamında “mmakul gider”” olarak kabulüne,, davalı sigorta şirk etinin 04.04.2017 tarihinde temerrüde düştüğünün kabulüyle bu tarihen itibaren işleyecek yasal faize hükmedilmesi gerekmiştir..

SONUÇ

1 – Başvuru sahibinin talebinin ve açmış olduğu hakem davasının KABULÜNE,, 1.050.. – TL değer kaybı oluştuğunun tespitiyle,, dava aşamasında 627.. – TL ödeme yapıldığından konusuz kalan bu kısım için hüküm kurulmasına yer olmadığına,, bakiye 423.. – TL değer kaybı bedeli ve 150.. – TL ekspert iz ücreti olmak üzere toplam 573.. – TL’nin 04.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,,

2 – Başvuru sahibi tarafından yapılmış olan 100.. – TL başvuru ücret inin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,,

3 – Başvuru sahibi vekil ile temsil olunduğundan kabul edilen miktar üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.200.. – TL avukatlık ücretinin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine..

Kararın PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?