Sigorta Tahkim Komisyonu Kararları

Sigorta Tahkim Komisyonu Araç Değer Kaybı Hakem Kararı: K-2016/24152

sigorta-tahkim-komiyonu-arac-deger-kaybi-hakem-karari

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

22.08.2016 Tarih ve K-2016/24152 sayılı Hakem Kararı

BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER:

 • Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep,

sigorta-tahkim-komiyonu-arac-deger-kaybi-hakem-karariKarara bağlanmak üzere Hakemliğime tevdi edilmiş bulunan Dosyadaki uyuşmazlığın konusu, Sigorta A.Ş.’nin xxxxxx4 no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mâli Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan 34 XX 87 plâkalı araç ile Başvuru Sahibi XX Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 34 XX 2848 plâkalı aracın 24.03.2016 tarihinde karıştığı beyan edilen maddi hasarlı trafik kazasının sonucuna ilişkindir.

Başvuru Sahibi Vekili, Müvekkiline ait 34 XX 2848 plâkalı araçta Eksper Raporu ile tespiti yapılan 2.100,00 TL Değer Kaybı, 300,00 TL ekspertiz ücreti (Faturası 354 TL görülüyor) olmak üzere toplam 2.400,00 TL’nın, yasal faizi, vekâlet ücreti ve tüm masraflar ile birlikte Sigorta Şirketinden tahsiline karar verilmesi,

Talebinde bulunmuştur.

1.2.  Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç

XX Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. adına başvuruda bulunan Av. XX ün, 12.05.2016 tarih 2016/E.12947 sayılı Başvurusu ve sunduğu belgeler, 16.05.2016 tarihinde Raportör xxx tevdi edilmiş, hazırladığı 24.05.2016 tarihli “Başvuru İnceleme Raporu” Komisyona sunulmuştur. Tahkim Komisyonu, Başvuruya Konu uyuşmazlığı 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinin 15. Fıkrası uyarınca karara bağlanmak üzere 13.06.2016 tarihinde tarafıma tevdi etmiştir.

Uyuşmazlığın esasını 24.03.2016 tarihinde vuku bulan kaza sonucu, Davalı Sigorta Şirketi tarafından Karayolları Motorlu Araçlar ZMS (Trafik) Sigorta Poliçesi kapsamında sorumluluğu teminat altına alınan 34 XX 87 plâkalı aracın TAM (% 100) kusurlu olarak, 34 XX 2848 plâkalı araçta meydana getirdiği “değer kaybı” zararının ve ekspertiz ücretinin, Davalı Sigorta Şirketi tarafından tazmin edilmemesi hususunun oluşturduğu görülmüştür.

Dosya içeriği belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş, Uyuşmazlık 22.08.2016 tarihinde karara bağlanarak yargılamaya son verilmiştir.

2.  TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR

 • Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri

Başvuru Sahibi Vekili Av. XX Başvuru Formunda,

 1. 03.2016 tarihinde 34 XX 87 plâkalı araç sürücüsünün, Müvekkiinle ait 34 XX 2848 plâkalı araca çarpmak suretiyle maddi hasarına ve değer kaybına sebep olduğunu,
 2. Oluşan Değer kaybının tespiti için görevlendirilen Eksperin hazırladığı Rapora göre, tespit edilen değer kaybı tutarının 2.100,00 TL olduğunu, karşı araç sürücüsünün % 100 kusurlu bulunması nedeniyle, 2.100,00 TL’nın tamamından sorumlu olduğunu,
 3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 2198 sayılı KTK ve 14.05.2015 tarihli ZMSS Genel Şartları gereği, xxxxx4 no’lu ZMSS poliçesi düzenlemiş olan Sigorta Şirketinin sorumlu olduğunu,
 4. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2003/16114 E. ve 2013/477 E. Sayılı Kararlarında, tamamen onarılmış olsalar bile, kazaya uğrayan araçların mübadele değerinin, olaydan önceki rayiç değerinden düşük olduğunun kabulü gerektiğini, zararı tazminle yükümlü olan kimsenin aracın önceki durumunu iadeye mecbur olduğunu,
 5. Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 34 XX 2848 plâkalı araçta oluşan 2.100,00 TL değer kaybının, başvuru tarihini takip eden 8. günden itibaren işleyen yasal faizi, Sigorta Eksperleri Derneği Tarifesine göre 300,00 TL bilirkişi ücreti ve diğer tüm masraflar ve vekâlet ücreti ile birlikte XXSigorta A.Ş.’nin tazmini,

İddia ve talebinde bulunmuştur.

Başvuru Sahibi, Başvurusuna Dayanak Olarak,

XX Sigorta A.Ş.’ne gönderilen 14.04.2016 talep yazısını, 34 XX 2848 plâkalı araç sürücüsü xxx ait nüfus cüzdan fotokopisini, 14.04.2016 tarihli Değer Kaybı Ekspertiz Raporunu ve 14.04.2016 tarih, 3181 sayılı fatura fotokopisini, 24.03.2016 tarihli Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile SBM Kaza Tespit Tutanağı Detay Yazısını, 34 XX 2848 plâkalı araca ait Tescil Belgesi fotokopisini, Kuzey Otomotiv’e ait 31.03.2016 tarih ve SF0516002581 (A381925) no’lu fatura fotokopisini, 01.04.2016 tarih ve 6784435 no’lu Kasko Ekspertiz Raporu’nu, SBM’den alınan poliçe bilgilerini, 1 sayfada 4 adet siyah beyaz hasar fotoğraf fotokopisini, sahibinden.com.tr adresinden alınmış 3 sayfa araç satış ilânını,

Delil olarak ibraz etmiştir.

2.2.  Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri,

Tahkim Komisyonu tarafından 17.05.2016 tarih, THK-SB.2016/72873 sayılı yazı ile XX Sigorta A.Ş.’nden, uyuşmazlığa yönelik eksik belgeler ve Şirket görüşlerinin bildirilmesi, talebinde bulunulmuştur.

Sigorta Şirketi vekili Av. xxxx tarafından, Komisyon’a gönderilen 23.05.2016 tarihli yazıda özetle;

 1. xxxxx4 no’lu ZMSS poliçesi ile teminat altına alınmış aracın karışmış olduğu kaza ile ilgili olarak iddia edilen değer kaybı talebinin haksız ve mesnetsiz olup reddi gerektiği,
 2. Genel Şartların 3. Md. gereği Davacının talebinin doğrudan zarar olmadığı, dolaylı zarar olduğu, poliçe teminat kapsamı dışında kaldığı, Müvekkil Şirketin sorumluluğunun, sadece doğrudan zararlara ilişkin olduğu, ZMSS poliçesi Genel Şartları ve Yargıtay 4. HD. 1985/5642 E. 7495 sayılı Kararı uyarınca, kazanç kaybı ve değer düşüklüğünün teminat dışı olduğu, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2005/7604 E. 2005/6455 sayılı Kararının da aynı doğrultuda olduğu,
 3. Poliçenin not kısmında “Ekspertiz ücretinin Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, tayin eden kişi tarafından ödeneceği” nin açıkça belirtildiği,
 4. Müvekkil Şirketin sorumluluğunun sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında olduğundan, kusur tespiti yapılması,
 5. Hazine Müsteşarlığının 13207341 sayılı taslak bildirgesinin A-3) Teminat Dışında Kalan Haller Maddesinin n.2) Trafiğe ilk tescil tarihi itibariyle kaza tarihinde 36 ayını doldurmuş araçlar fıkrasına göre değer kaybının teminat dışında kaldığını, talebe konu aracın yaşının tespitinin gerektiği,
 6. Davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, faizin dava tarihinden itibaren yasal faiz olması gerektiği, araç hususi olduğundan ve Dava konusu haksız fiil olduğundan, avans faize hükmedilmesinin mümkün olmadığı,

iddia ve talebinde bulunmuştur.

Sigorta Kuruluşu Cevap Dilekçesine dayanak olarak,

xxxxxxx4 no’lu poliçe fotokopisini, ibraz etmiştir.

 

UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Uyuşmazlığın çözümü için, TTK’nun Sigorta ile ilgili hükümleri, 2918 sayılı KTK’nun ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mâli Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartları ile Sigortacılıkta Tahkime ilişkin Yönetmelik ve Sigorta Tahkim usulü ile Sigorta Hakemlerine ilişkin Tebliğ ve konuya münhasır diğer mevzuat ile Yüksek Yargı Kararları esas alınmıştır.

 

4.      DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
4.1    Uyuşmazlık Konusu,

Uyuşmazlığın esasını 24.03.2016 tarihinde vukuu bulan kaza sonucu, Davalı Sigorta Şirketi tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mâli Sorumluluk (Trafik) Sigorta poliçesi ile mâli sorumluluğu teminat altına alınan 34 XX 87 plâkalı araç sürücüsünün tam (% 100) kusurlu olarak, Başvuru Sahibi Şirkete ait 34 XX 2848 plâkalı araçta meydana getirdiği “değer kaybı” zararının ve Ekspertiz ücreti talebinin, Davalı XX Sigorta A.Ş. tarafından tazmin edilmemesi,

Hususunun oluşturduğu görülmüştür.

 

4.2.  İlgili Mevzuat Çerçevesinde, Başvurunun Değerlendirilmesi;

 • XX Sigorta A.Ş. Tarafından Düzenlenen ZMSS Poliçesi,

xxxxxx4 no’lu poliçenin 26.11.2015 – 26.11.2016 vadeli olduğu, 34 XX 87 plâkalı aracın hususi otomobil olduğu, Poliçede, “Sigorta eksperinin Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.Bu atama sigortalının ihbar yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 3.şahıs zarar gören tarafından eksper atanması halinde, eksper ücreti atayan tarafça karşılanacaktır.” notunun yer aldığı,

görülmüştür.

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve SMB Tutanak Detayı,

24.03.2016 tarihli Tutanakta, 34 XX 2848 plâkalı araç sürücüsü xxx “Seyir halinde giderken, soldan yola çıkan araçla çarpıştık.” şeklinde beyanda bulunduğu,

34 XX 87 plakalı sürücü xx ise “Park halinden yola çıkış yaparken diğer araçla çarpıştık. Kendi şeridimden diğer şeride geçiş yaparken çarpıştık.” şeklinde beyanda bulunduğu ve müştereken Tutanağı imzaladıkları görülmüştür.

SBM Kaza Tespit Tutanağı Detay yazısına göre, kazanın vukuunda 34 XX 87 plâkalı araç sürücüsü % 100 kusurlu, diğer araç sürücüsünün kusursuz bulunduğu,

görülmüştür.

4.2.3.  Başvuru Sahibinin Talebi ile Düzenlenen “Değer Kaybı Raporu”

14.04.2016 tarihli Değer Kaybı Raporunda,

 • 34 XX 2848 plakalı aracın xxx2013 model olduğu, 27.195 km’de bulunduğu,
 • Aracın ikinci el ortalama piyasa rayiç değerinin 64.400,00 TL olduğu,
 • Motor kaputunun değiştirildiği, Sol ön çamurluğun onarıldığı, 2 parçanın boyandığı,
 • 06.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ZMSS Poliçesi Genel Şartları Eki Değer Kaybı Esaslarına göre;
  • Motor kaputu değişimi 1 X 1 X 64.400,00.- /100 =   644,00 TL (T3)
  • Sol ön çamurluk düzelt. 1X 1 X 1.2X 400./ 100 =   772,80 TL (T3)
  • Boya (2 parça) 0,75 X 2 X 400. /100 =    966,00 TL (T4)

2.382,80 TL

T1 + T2 + T3 + T4 – [ T1 + T2 + T3 + T4 X (27.195 – 15.000 / 75.000)

2

2.382,80 – 193,722 = 2.189,08 TL olarak hesaplandığı, Eksper kanaatiyle 2.100,00 TL değer kaybı oluştuğu kanaatine varıldığı,

 • Ekspertiz ücreti olarak 300,00 TL KDV dâhil 354,00 TL ücret ödendiği, görülmüştür.

 

4.2.4.  Onarım Faturası

Başvuru Sahibi tarafından ibraz edilen 31.03.2016 tarih ve SF0516002581 no’lu, Kuzey Oto. ve Dış Tic .Ltd. Şti. tarafından düzenlenen e- Faturada,

Ön kaputun değiştiği, sol ön çamurluk ve ön tamponun onarıldığı işlem gören parçaların boyandığı,

Parça ve işçilik tutarları toplamının 4.063,86 TL, KDV dâhil 4.795,35 TL olduğu görülmüştür.

 

4.2.5.  Başvuru Sahibine Ait 34 XX 2848 Plâkalı Aracın Kasko Ekspertiz Raporu,

Başvuru Sahibine ait araçta meydana gelen hasar, Kasko Sigorta poliçesini düzenleyen XXX Sigorta A.Ş. tarafından tazmin edilmiştir. Hasar tespiti için görevlendirilen Eksper, düzenlediği 01.04.2016 tarih, 6784435 no’lu Kasko Ekspertiz Raporunda,

 • Yedek parça tutarının 3.244,92 TL,
 • İşçilik tutarının 819,00 TL,

olmak üzere Toplam                 4.063,92 TL olduğu beyan etmiştir.

KDV dahil 4.795,42 TL olan tutarın, onarım Firması tarafından düzenlenen fatura ile aynı tutarda olduğu,

Görülmüştür.

 

4.3.        Gerekçeli Karar ve Hukuki Dayanak;

XX Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen xxxxxx4 no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mâli Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile sigortalı Kisbu Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’ne ait 34 XX 87 plâkalı aracın kaza tarihi itibariyle “araç maliki” sıfatını taşıdığı,

aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketi’nin ise, aynı tarih itibariyle zarara sebebiyet verdiği iddia olunan aracın “ZMS Sigortacısı” olduğu,

34 XX 2848 plâkalı aracın kaza tarihi itibariyle ruhsat sahibinin XX Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu görülerek, tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğu, şartları yönünden Davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın esasına girilmiştir.

 

4.3.1. Türk Ticaret Kanunu’nun,

 1. md. göre, Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumlu” dur.
 2. Md. göre, Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.

 

4.3.2.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun,

 1. Md. göre, “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar görenin durumunun, haksız fiilden önceki duruma getirilmesi ve maddi kaybının tam olarak giderilmesi gerekir.

 

4.3.3.      2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun;

 • Md. göre, Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar
 • Md. ile “ZMSS kapsamındaki tazminatlar, bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Genel Şartlarda öngörülen usul ve esaslara tâbidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve Genel Şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11.01.2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır
 • Md. göre “Sigorta Sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller, zarar görene karşı ileri sürülemez

 

 • Md. göre “Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir

¾

4.3.4.  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun,

 1. Md. 19. fıkrasına göre,

Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından ödenir…”

 

4.3.5.  Karayolları Motorlu Araçlar ZMSS Genel Şartlarının,

 • 3. maddesine göre,

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde, bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dâhilinde karşılamakla yükümlüdür…

 • 5. Kapsama giren teminat türleri içinde,
 1. a) Maddi Zararlar Teminatı, Hak sahibinin bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dâhil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer Kaybının tespiti, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır

 

4.3.6.  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kararları,

 • 04.2013 tarih, 07010 sayılı yazısı ekinde yer alan 26.04.2013 tarihli 2013/7 sayılı Genelge’nin,“Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge” nin, 4. Maddesine göre, Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, ekspertiz ücreti 6102 sayılı TTK’nun 1426. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde karşılanır
 • 2010/30 sayılı Genelge’de, “…diğer taraftan, Sigortacılık Kanunu’nda yer alan, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi – Sigorta eksperi tanımı çerçevesinde yapılan değerlendirme

neticesinde, sigorta poliçelerine konu olup olmadığına bakılmaksızın, kaza sonrası araçlarda oluşan değer kaybı konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta sigorta eksperlerince ekspertiz raporu düzenlenmesinde, Sigortacılık Mevzuatına aykırı bir husus bulunmamaktadır”

4.3.7.  Yargı Kararları,

KTK Zorunlu Mâli Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile 3. Şahıs araçlarının onarım tazmini yanında, ayrıca “değer kaybı” nın da “dolaylı değil, doğrudan zarar” niteliğinde olduğu ve tazmin edilmesi gerektiği,

Zarar gören aracın, zarara sebebiyet veren araç maliki, işleteni veya sürücüsü ile aracın maddi sorumluluğunu teminat altına alan sigorta şirketi tarafından tam ve eksiksiz olarak karşılanması gerektiği yönündedir.

Aracın değerinin, zarar verici olay meydana gelmeden önceki değerinden daha az ise, “zarar” olduğunu kabul etmektedir.

Zarar kavramı içinde, “değer kaybı” nın da bulunduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

 

4.3.8.  Araç Değer Kaybı ve Tespit Esasları,

01.06.2015 tarihine kadar, yetkili kamu otoritesi tarafından uygulamaya konulmuş “Değer Kaybı Esasları” mevcut değildi. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış bir “taslak” çalışma yanında, Sigorta Eksperleri Derneği tarafından hazırlanan bir formül ile bir kaç metoda göre farklı hesaplamalar yapılmakta idi.

Hazine Müsteşarlığı 14.05.2015 tarih, 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.06.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ZMSS Genel Şartları Eki “Değer Kaybı Esasları”na göre uygulama yapılmasını istemektedir.

Bilirkişiler ise, bazen Değer Kaybı Esaslarında yer alan formüle göre, bazen de uyuşmazlığa konu her araca ve hasar durumuna göre, özel bir değerlendirme yapmaktadırlar. Bilirkişilerin mesleki bilgi ve tecrübeleri ile vicdani kanaatlerine göre kanaatlerini bildirdikleri ve en uygun değerlendirmeyi yaptıkları kabul edilmektedir.

 

4.3.9.  Değerlendirmeler Sonucunda;

 1. Bir aracın kaza sonrasında orijinal parçalar kullanılarak ve yetkili serviste onarım görse bile, hiç kaza yapmamış emsaline göre değerinde azalma meydana geleceğinin tartışmasız olduğu, özellikle aracın satışı sırasında, bu hususun, “aracın satış değerinde kayıp” olarak ortaya çıktığı,
 2. Kazanın 24.03.2016 tarihinde, poliçe vadesi içinde vuku bulduğu,
 3. Başvuru Sahibine ait Aracın Motor kaputunun değiştirildiği, Sol ön çamurluğun onarıldığı ve 2 parçanın boyandığı,
 4. Başvuru Sahibine ait aracın onarımını yapan Servisin düzenlediği fatura muhteviyatının, değer kaybına tâbi parçalarla uyumlu olduğu,
 5. Başvuru Sahibi tarafından görevlendirilen Eksperin, 01.06.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ZMSS Poliçesi Genel Şartları Eki Değer Kaybı Esaslarına göre değer kaybı hesaplaması yaptığı, hesaplamanın denetime elverişli, objektif, hesaplanabilir ve Poliçe Genel Şartları Eki Değer Kaybı Hesaplama Esaslarına uygun olduğu, kabulü ile Başvuru Sahibi Şirketin Aracında 2.100,00 TL değer kaybı meydana geldiği,
 6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22. Maddesinin 19. Fıkrasına göre, Sigorta eksperinin, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebileceği, sözleşmede aksine hüküm yoksa ekspertiz ücretleri sigortacıya ait olduğu, Ancak, poliçede aksine hüküm bulunmakla beraber, gerek 29.04.2013 tarih ve 07010 sayılı yazısı ekinde yer alan “Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin 2013/7 No’lu Genelgenin 4.Maddesine göre, Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, ekspertiz ücreti 6102 sayılı TTK’nun 1426.Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde karşılanacağı,

Bu çerçevede TTK’nun 1426. Maddesinde geçen makul giderler arasında makul ekspertiz giderlerinin bulunduğu,

Gerekse Sigorta Şirketi tarafından, zararın/değer kaybının tespiti amacıyla yapılmış bir Ekspertiz işlemi olmaması nedeniyle, faydasız olmadığı, Değer Kaybı Raporu ücretinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 22/19.maddesi ve TTK’nun 1426. maddesi uyarınca “makul gider” sayılması ve Sigorta Şirketi tarafından ödenmesi gerektiği,

 1. Ekspertiz ücretinin, TOBB tarafından hazırlanan 2016 yılı Ekspertiz ücret tarifesine göre, Değer Kaybı Raporları için 158,57 TL’dan az ve 528,55 TL’dan fazla olmamak üzere, tespit edilen değer kaybının % 1,5’i” hükmüne uygun olarak, KDV dâhil 187,10 TL olarak ödenmesinin uygun olduğu,

Kanaatine varılmıştır.

 

4.4.       Başvuru Sahibinin “faiz” talebi,

Trafik kazalarının nitelikleri itibariyle “haksız fiil” oldukları, tazminat talebinin, sorumlusunun halefi olarak Sigorta Şirketine yöneltilmesi, Başvuru Sahibi ile Sigorta Şirketi arasında bir sözleşme bulunmaması, Başvuru Sahibinin haksız fiil mağduru 3. Şahıs olarak uyuşmazlığa taraf olması, nedeniyle, “yasal faiz”e hükmedilmesi esas olmakla birlikte, Sigortalının ve Başvuru Sahibinin “ticari şirket” olmaları nedeniyle, ticari faize hükmedilmesi, gerekmiştir.

 

4.5.  Temerrüt Tarihi,

Başvuru Sahibi vekilinin 14.04.2016 tarihli Değer Kaybı Tazminatı talep yazısı, Sigorta Şirketine 18.04.2016 tarihinde teslim edilmiştir.

Sigorta Şirketinin “Değer Kaybı” tazminat talebini öğrendiği tarihin 18.04.2016 olduğu dikkate alındığında, temerrüt tarihinin 8 işgünü sonrası 28.04.2016 olduğunun kabulü gerekmiştir.

5.            SONUÇ :

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından 13.06.2016 tarihinde Hakemliğime tevdi edilen Başvurunun değerlendirmesi yukarıdaki izah edildiği şekilde yapılmış ve bunun sonucunda;

 1. Açıklanan sebeplerle, Başvuru Sahibi Davacının talebinin “kısmen” kabulü ile 2.287,10 TL’nın, 28.04.2016 tarihinden itibaren “ticari faizi” ile birlikte XX Sigorta A.Ş.’den alınarak, Başvuru Sahibi XX Kuyumculuk San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödenmesine, 112,90 TL talebin reddine,
 2. Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti 100,00 TL’nin, kabul/ret oranına göre, 95,30 TL’nın Sigorta Şirketinden alınarak, Başvuru Sahibine ödenmesine, 4,70 TL’sının üzerinde bırakılmasına,
 3. Başvuru Sahibi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, kabul edilen tutar üzerinden 5684 sayılı Kanun’un 30/17. Md. gereğince, yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Tarifesinin 13, 13/2, 17 ve 20. maddelerine göre 1.800,00 TL vekâlet ücretinin, Sigorta Şirketinden alınarak Başvuru Sahibine ödenmesine,
 4. Aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketi de kendisini vekil ile temsil ettirdiği için, Başvuru Sahibinin reddedilen talebi üzerinden Sigorta Şirketi lehine 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesinin 17. fıkrası, 6327 sayılı Kanunun 58.maddesi ile yapılan değişiklik çerçevesinde 22,60 TL vekâlet ücreti takdirine Başvuru Sahibi tarafından, Sigorta Şirketine ödenmesine,

5684 sayılı Kanunun 30. maddesinin 12. Fıkrasına 6456 sayılı Kanun’un 45. Maddesiyle eklenen hükmü saklı kalmak kaydıyla, kesin olarak karar verildi. 22.08.2016

Kararın PDF versiyonu için lütfen tıklayınız. 

 

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?