Yargıtay İçtihatları

Danıştay: Araç Değer Kaybı – Hizmet Kusuru – Trafik Kazası

arac-deger-kaybi-trafik-kazasi-davasi-hizmet-kusuru-avukat

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2016/445 E.  ,  2017/2348 K.
(Danıştay: Araç Değer Kaybı – Hizmet Kusuru – Trafik Kazası)


“İçtihat Metni”

arac-deger-kaybi-trafik-kazasi-davasi-hizmet-kusuru-avukatT.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/445
Karar No : 2017/2348

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :


İstemin Özeti : Davacının……… plakalı aracıyla Dudullu-Necip Fazıl Altgeçidinde seyir halinde iken; atıksu mazgallarının bir kısmının çıkması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 14.215,50 TL zararın davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle kaza tarihi olan 25.11.2009 tarihinden itibaren Merkez Bankası avans faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda; İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce; Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 15.02.2012 tarih ve E:2011/9078, K:2012/521 sayılı bozma kararına uyularak; 22.12.2009 tarihli ve Dudullu -Necip Fazıl Altgeçidinin tünel girişinde bulunan atık su mazgalının bir kısmının çıkması sonucu maddi hasarın meydana geldiği, kazanın oluşumunda araç sürücüsünün herhangi bir kusuru olmadığının yapılan görüşme ve incelemeler sonucu tespit edilerek, zarar miktarının 11.215,50 TL., araçta meydana gelen değer kaybının ise 3.000,00 TL. olduğunu belirten ekspertiz raporu ile kaza sonrası polis memurlarınca tanzim edilen ve araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun olmadığı, kazanın tünel girişinde bulunan atık su mazgalının bir kısmının yerinden çıkması neticesinde meydana geldiğinin tespit edildiği maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı hükme esas alınarak, davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 14.215,50 TL. maddi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 28.12.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi yolunda verilen kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi :Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 tarih ve E:2014/1348, K:2015/1036 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?